strzałka - idź do góry strony

Informacja dla kontrahentów

Obowiązek informacyjny w stosunku do kontrahentów (klientów):

„Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rolnej 43b (dalej: „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe Administratora: +48 (32) 203 60 48, biuro@jwwinvest.pl
 • Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. W celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które Pani/Pan wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 9. podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z umową tj.: podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne, audytowe.
 10. innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym, Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, firmom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. (
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.
 1. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych:
 2. możemy odmówić zawarcia umowy
 3. może Pani/Pan utracić uprawnienia wynikające realizacji umowy
 4. może to uniemożliwić realizację zobowiązań i praw wynikających z umowy.”

 

 

 

 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję